Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie zarejestrowana w styczniu br. w Regionie Warmińsko-Mazurskim rozwija się i umacnia – 4.03.2016 doszło do Walnego Zebrania członków i wyboru władz związkowych „S”.

Liczba członków powstałej niedawno Organizacji systematycznie się powiększa. Obecnie „Solidarność” skupia w swoich szeregach blisko czterdziestu pracowników ZGOK.

Wstępujący do organizacji związkowej oczekują obrony ich interesów i praw pracowniczych. Poza sprawami płacowymi chodzi o kwestie związane z warunkami wykonywania pracy i przestrzeganiem zasad BHP na poszczególnych stanowiskach. Wszyscy też są zgodni co do potrzeby szybkiego powołania w zakładzie Społecznego Inspektora Pracy – to obecnie jedno z najpilniejszych zadań związku.

Inicjatorzy utworzenia organizacji zakładowej w ZGOK znaleźli się wśród osób, które w wyniku wyboów weszły do władz statutowych i będą reprezentowały Związek w firmie.

Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Mirosław Protaziuk. Poza nim w skład KZ weszli także : Marcin Kirpsza, Dorota Szmyglewska i Jadwiga Wolińska.

Trzyosobowa Zakładowa Komisja Rewizyjna będzie działała w składzie : Łukasz Bieciuk, Edward Krystkiewicz i Monika Myślisz.

Zebrani zdecydowali także o wyborze elektorów do wyboru Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu W-M NSZZ „Solidarność”. Elektorami zostali : Edward Krystkiewicz, Mirosław Protaziuk i Dorota Szmyglewska.

informacja własna