UCHWAŁY DOTYCZĄCE WYBORÓW W ZWIĄZKU

 • Statut NSZZ „Solidarność” (pobierz)
 • Warunki pełnienia funkcji związkowych zawarte w §47 Statutu NSZZ „Solidarność” (pobierz)
 • Ordynacja wyborcza 2017 (pobierz)
 • Uchwała nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku, zmieniona Uchwałą nr 6 XXI KZD, Uchwałą nr 3 XXIII KZD, Uchwałą nr 4 XXIII KZD, Uchwałą nr 3 XXVIII KZD, Uchwałą nr 3 XXIX KZD, Uchwałą nr 7 XXIX KZD oraz Uchwałą nr 11 XXX KZD (tekst jednolity) (pobierz)
 • Uchwała KK nr 1/22 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028 (pobierz)
 • Uchwała KK nr 4/22 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 (pobierz)
 • Uchwała KK nr 11/2013 ws. regulaminu działania komisji wyborczych (pobierz)
 • Uchwała KK nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/czlonków władz Związku, zm. Uchwałą KK nr 14/13 (pobierz)
 • Uchwała KK nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członka we władzach Związku (pobierz)
 • Uchwała KK nr 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych, zmieniona Uchwałami KK nr  10/07 oraz 10/13 (pobierz)
 • Uchwala KK nr 23/17 ws. interpretacji §59 Statutu NSZZ „Solidarność” (pobierz)
 • Uchwała KK NSZZ „Solidarność” nr 6/18 ws. elektronicznych wyborów (pobierz)
 • Uchwała KK nr 1/19 ws. określenia kadencji w związku z wpisaniem zmian w Statucie NSZZ „Solidarność” (pobierz)

UCHWAŁA FINANSOWA

 • Uchwała nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej związku (tekst jednolity) (pobierz)
 • Uchwała KK nr 9-19 ws. interpretacji 1 (pobierz)

WZORY DOKUMENTÓW WYBORCZYCH OGÓLNYCH

 • Informacja KKW na kadencję 2018 – 2022 wraz załącznikiem (pobierz)
 • Uchwała KK nr 11-09 z późniejszymi zmianami (pobierz)
 • Porządek posiedzenia wyborczego – wzór (pobierz)
 • Regulamin obrad – wzór (pobierz)
 • Decyzja RKW stwierdzająca ważność wyborów w jednostce organizacyjnej Związku (pobierz)
 • Protokół stwierdzający prawomocność (pobierz)
 • Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór (pobierz)
 • Zgłoszenie kandydata – zgoda – wzór (pobierz)
 • Protokół z ustalenia wyników głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego/członków władzy wykonawczej /członków władzy kontrolnej (pobierz)
 • Protokół z ukonstytuowania się (pobierz)
 • Protokół z ustalenia wyników wyborów prezydium (pobierz)
 • Karta do glosowania (pobierz)
 • Karta do głosowania dot. odwołania (pobierz)
 • Karta informacyjna dot. składu Prezydium i danych kontaktowych (pobierz)