Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największą w Polsce organizacją pracowników.

Nasza historia rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się o swoje prawa groziły represje.

Dzięki odwadze i niezłomnej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, Polska odzyskała niepodległość. Dzisiaj podróżujemy po Europie bez granic, możemy studiować czy podejmować pracę w wielu krajach Unii Europejskiej, komunikujemy się ze światem bez żadnych ograniczeń.

Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej, jesteśmy w całej Polsce. Nasze struktury terytorialne to: organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.

Jesteś pracownikiem i chcesz mieć wpływ na swoje życie,
na to w jakich warunkach i za ile pracujesz?
Dołącz do nas!!!

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.
Dlaczego warto się organizować?

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe;

 • rzadziej naruszane są prawa pracowników;
 • rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;
 • pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia,
 • regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne
Dlaczego warto należeć do Związku?

5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:

 1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
 2. Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,
 3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
 4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
 5. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.
Pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do:
 1. zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
 2. zajmowania stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,
 3. sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. kierowania działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy;
 5. ustalania wspólnie z pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności;
 6. przyznawania wspólnie z pracodawcą pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych;
 7. uzgadniania regulaminów wewnątrzzakładowych w tym pracy, wynagradzania i premiowania;
 8. ustalania zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej;
 9. reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.
 10. kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.