Podczas wtorkowego(27.02) Zarządu Regionu przyjęto wykonanie budżetu za II półrocze 2023 roku i preliminarz na I półrocze 2024 roku,które przedstawił Zastępca Przewodniczącego/Skarbnik Zarządu Regionu Krzysztof Krzyżaniak. Przyjęto także rachunek zysków i strat oraz bilans roczny. Przewodniczący Józef Dziki przedstawił relacje ze zdalnych obrad Komisji Krajowej. Omówiono bieżące działania Prezydium Z.R ,a także planowane akcje rozwojowe. Anna Niszczak zaprezentowała album/opis członków wybranych na I Walnym Zebraniu Delegatów w 1981 roku do Zarządu Regionu. W tych pracach pomógł też kolega Tomasz Szadkowski.