W ciągu dwóch dni obrad Delegaci poza podsumowaniem ostatnich czterech lat działania oraz wyborem władz regionalnych na nową kadencję przyjęli szereg dokumentów odnoszących się do aktualnej sytuacji.

ODEZWA Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w związku z jubileuszem uzyskania przez Polskę niepodległości

My – delegaci na XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, wdzięczni za bezcenny dar wolnej Ojczyzny, dar wolności, winni poległym w walce, zmarłym i weteranom walk o niepodległość najwyższą wdzięczność i szacunek potwierdzamy nasze bezgraniczne umiłowanie Ojczyzny.

Polacy zawsze walcząc o swoje państwo, swój kraj czynili to bohatersko, z poświęceniem i z duchem patriotyzmu.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w ciągu 123 lat niewoli walczyliśmy bardzo twardo o niepodległość.

250 lat temu zawiązała się Konfederacja Barska (29.02.1768) , uważana za pierwsze polskie powstanie narodowe w obliczu zagrożenia utratą niepodległości.

Później były trzy rozbiory Polski z tym ostatecznym w 1795 roku. Jeszcze w 1971 r Sejm uchwalił Konstytucję 3 Maja. To też był gest determinacji w ratowaniu naszej państwowości.

Narodowe zrywy niepodległościowe: w 1830 roku – Powstanie listopadowe i w 1863 – Powstanie styczniowe pokazały światu, że Polacy jako naród istnieją i upominają się o własne państwo.

Zawsze gdy zwracano się w imię partykularnych interesów grup wpływów do obcych państw osłabiało to żywotne potrzeby, dobro polskiego narodu, Rzeczypospolitej Polskiej.

Konfederacja Targowicka z 1792 roku na zawsze pozostanie symbolem największej zdrady narodu i państwa.

Historia polskiej walki o swoje państwo i w obronie swojego państwa często była też walką w obronie chrześcijańskiej Europy.

Najpierw zatrzymaliśmy na kilkaset lat ekspansję Niemców na wschód (Cedynia – 972) , potem parcie islamu na zachód (Wiedeń – 1683), w końcu zatrzymaliśmy pochód rewolucji bolszewickiej na Europę (Warszawa -1920).

W 1939 roku Polska pierwsza podjęła walkę z faszystowskimi Niemcami, nie doczekawszy się „sojuszniczej” pomocy z zachodu.

Polscy patrioci – żołnierze II konspiracji , żołnierze niezłomni – wyklęci nigdy nie pogodzili się z sowieckim zniewoleniem kontynuując nierówną walkę o wolną, katolicką Polskę.

Zawsze z doświadczeń i bohaterstwa Polaków upominających się o niepodległość czerpały następne pokolenia. Również nasze pokolenie, ludzi „Solidarności” z lat 1980-90..

Opór stawiała opozycja antykomunistyczna.

Potem stworzyliśmy „Solidarność”, doprowadziliśmy do upadku Związek Sowiecki, inni się do nas przyłączyli w ramach tego procesu uwalniając się od zależności radzieckiej .

Polacy rzekli, gdy się zeszli, są w Ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich nie przekreśli – z pieśni strajkujących w 1980 roku. Jakże aktualne przesłanie.

Historia Polski to historia dumnego narodu, który ma wielką i chwalebną tradycję.

W 1918 roku – 100 lat temu, po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość.

W roku 1919 naczelnikiem państwa był Józef Piłsudski, a delegatem Polski na konferencję wersalską Roman Dmowski. W warunkach tworzenia Polski, w warunkach zagrożenia państwa , ci ludzie mimo różnic poglądowych potrafili się porozumieć. Dali przykład, że dobro Ojczyzny jest zawsze nadrzędne.

W Niepodległej Rzeczpospolitej my współcześni Polacy, ludzie wierni etosowi „Solidarności” apelujemy o godne obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości w duchu tworzenia wspólnoty narodowej i międzyludzkiej solidarności.

Dobry Boże błogosław Polsce i Polakom dumnym ze swojej wolnej Ojczyzny.

……………………………………………………………………………………………………

STANOWISKO nr 1

XXVII WZD Regionu W-M

NSZZ „Solidarność”

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego zwraca się do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o przywrócenie Poczcie Polskiej formy prawnej Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej.

Taka forma prawna PPUP Poczta Polska pozwoli na pozyskanie od Państwa, które reprezentuje Rząd RP wsparcia finansowego dla realizowanych usług powszechnych I niezbędnych dla poprawy konkurencyjności Przedsiębiorstwa zmian restrukturyzacyjnych.Pozwoli też na aplikowanie o pomoc finansową do Komisji Europejskiej.

Pracownicy Poczty Polskiej uzyskają przez to status pracownika służby publicznej co podniesie prestiż I renomę firmy.

……………………………………………………………………………………………………

STANOWISKO nr 2

XXVII WZD Regionu W-M

NSZZ „Solidarność”

ws. Ustawy o Straży Kolejowej

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów RP o niezwłoczne sfinalizowanie prac legistlacyjnych nad projektem ustawy o Straży Kolejowej (druk UD69) celem przekształcenia Straży Ochrony Kolei w Straż Kolejową, jako służbę państwową podległą bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych I Administracji.

Notoryczne przeciąganie prac legistlacyjnych nad projektem przedmiotowej ustawy świadczy o ignorowaniu i lekceważeniu przez Rząd Polski sprawy bezpieczeństwa Państwa. Obszar kolejowy jest integralną częścią RP, ze względu na obecną sytuację geopolityczną jest on szczególnie narażony na ataki terrorystyczne. Miliardowe nakłady na infrastrukturę kolejową i tabor dowodzą, że kolej ciągle się rozwija. Dowodem na to jest to, że w 2017 roku przewieziono 303,56 mln. pasażerów, co oznacza, że coraz więcej ludzi korzysta i będzie korzystało z transportu kolejowego.Kolej to nie tylko pasażerowie, ale również przewóz towarów, którego w 2017 roku przewieziono 239,9 mln. ton. Znaczna część to towary wartościowe, niebezpieczne, wysokiego ryzyka oraz towary strategiczne dla obronności Państwa. Ciągle realizowane są inwestycje kolejowe, następuje roswój technologiczny. Powiększa się przez to wartość wielomiliardowego majątku infrastruktury kolejowej. Perspektywa najbliższych lat to 27 mld. zł na utrzymanie i remonty oraz ponad 60 mld. na inwestycje.

W związku z powyższym w dobie obecnych zagrożeń w Europie I na świecie nasuwa się jesnoznaczne pytanie: kto ma dbać o bezpieczeństwo publiczne na obszarze kolejowym, chronić życie i zdrowie podróżnych oraz zapewnić bezpieczeństwo przewożonego towaru i wielomiliardowego majątku ?

Odpowiedź jest prosta: nie firmy ochraniarskie niewiadomego pochodzenia generujące sobie milionowe zyski a jedynie obecna Straż Ochrony Kolei, formacja profesjonalna i wyspecjalizowana ze stuletnim doświadczeniem, jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo publiczne całego obszaru kolejowego, po uchwaleniu Ustawy o Straży Kolejowej.

Dlatego teżXXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego domaga się zakończenia bezsensownego hamowania projektu Ustawy o Straży Kolejowej oraz natychmiastowego skierowania projektu ustawy z uwzględnieniem opinii Krajowej Sekcji Kolejarzy do prac w Sejmie i niezwłocznego uchwalenia.

……………………………………………………………………………………………

STANOWISKO nr 3

XXVII WZD Regionu W-M

NSZZ „Solidarność”

w/s sytuacji w Szkole Podstawowej w Wilkasach

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego stanowczo protestuje przeciwko dyskryminacyjnym praktykom w Szkole Podstawowej Wilkasach podejmowanym wobec członków NSZZ „Solidarność”.

Jednocześnie wyrażamy zaniepokojeniem brakiem reakcji Wójta Gminy Giżycko na głęboki konflikt istniejący w podległej mu szkole. Domagamy się podjęcia przez organ prowadzący i nadzorujący Szkołę działań, które rozwiążąproblem dyskryminacji pracowników ze względu na ich przynależność związkową.

Zarząd Regionu skieruje sprawę do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

……………………………………………………………………

STANOWISKO nr 4

XXVII WZD Regionu W-M

NSZZ „Solidarność”

w/s wypłat nagród rocznych za dodatni wynik finansowy dyrektorom podmiotów leczniczych.

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego stoi na stanowisku aby nagrody dla dyrektorów podmiotów leczniczych, wypłacane ze środków finansowych podmiotu leczniczego uzależnione były od średniej nagrody rocznej wypłaconej pracownikom za uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w tym podmiocie.Nagroda nie może być wyższa od 3-krotności średniej nagrody rocznej wypłacanej w danym podmiocie leczniczym z zysku (dodatni wynik finansowy)

……………………………………………………………………………………

UCHWAŁA nr 1

XXVII WZD Regionu W-M

NSZZ „Solidarność”

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego zobowiązuje Zarząd Regionu do odbycia raz w kadencji 2018-2022 wyjazdowego posiedzenia w siedzibie każdego Oddziału Terenowego Regionu.

………………………………………………………………

UCHWAŁA nr 2

XXVII WZD Regionu W-M

NSZZ „Solidarność”

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego w pełni popiera Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „S” Pracowników Kultury Olsztyna w walce z nadużyciami Dyrektora Teatru Lalek i nękaniem przez niego członków naszego Związku.

WZD zobowiązuje Zarząd Regionu do wystąpienia w trybie pilnym do Prezydenta Olsztyna o zablokowanie ponownego wyboru aktualnego Dyrektora Teatru Lalek na to stanowisko w dniu 6.07.2018 r. oraz do zorganizowania akcji protestacyjnej w obronie praw pracowniczych członków naszego Związku w przypadku zasygnalizowania takiej potrzeby przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „S” Pracowników Kultury Olszyna.

………………………………………………………………

UCHWAŁA nr 3

XXVII WZD Regionu W-M

NSZZ „Solidarność”

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego zobowiązuje Zarząd Regionu do wystąpienia o powołanie zespołu branżowego do spraw lotnictwa cywilnego przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

…………………………………………………………………

UCHWAŁA nr 4

XXVII WZD Regionu W-M

NSZZ „Solidarność”

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów do zainicjowania działań zmierzających do uproszczenia Ordynacji Wyborczej NSZZ”S” oraz zapisów dotyczących rozliczeń finansowych.

………………………………………………………………………….

UCHWAŁA nr 5

XXVII WZD Regionu W-M

NSZZ „Solidarność”

w/s objęcia członków związków zawodowych podwyżkami wynegocjowanymi przez ich przedstawicieli w toku rokowań płacowych oraz innych warunków pracy z pracodawcą lub reprezentantami administracji państwowej i samorządowej.

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego zobowiązuje delegatów na KZD do wprowadzenia do uchwały programowej na XXIX KZD zainicjowania zmiany w Prawie Pracy, polegającej na ograniczeniu kręgów pracowników korzystających z podwyżek oraz postanowień poprawiających warunki pracy , wynegocjowanych przez przedstawicieli organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, jedynie do pracowników będących członkami tych związków zawodowych.

Podobny model korzystania z postanowień dotyczących wynagrodzenia i warunków pracy jest stosowany np. w Szwecji, państwie będącym członkiem UE.Nie można się zatem zgodzić z poglądem, że takie rozwiązanie mogłoby godzić w prawo wspólnotowe a zwłaszcza w zasadę równości wobec prawa oraz zakazu dyskryminacji.

Doktryna zagraniczna podkreśla w tym kontekście od dawna, że dyskryminacją nie jest każde nierówne traktowanie jakiejś jednostki lub grupy w porównaniu z innymi, lecz takie, które jest krzywdzące, nieuzasadnione z punktu widzenia sprawiedliwości opartej na równym traktowaniu wszystkich, którzy znajdują się w tej samej sytuacji.

Krzywdzący i niesprawiedliwy dla członków związków zawodowych jest fakt ponoszenia przez nich wszelkich kosztów prowadzenia dialogu społecznego i ryzyka z nim związanego wobec bierności pozostałych pracowników, którzy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami mają zagwarantowany dostęp do wszelkich wywalczonych przez organizacje związkowe benefitów.

………………………………………………………………