Zebrani zapoznali się przebiegiem i ustaleniami  XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakopanem, który odbył się pod koniec maja br. w Zakopanem.

Omówiono napiętą sytuację w Oświacie wynikającą z braku realizacji przez Rząd porozumienia zawartego w kwietniu 2019 r. kończącego ówczesne ogólnopolskie protesty nauczycieli.

Zarząd Regionu podjął uchwałę powołującą Regionalną Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów związkowych na kadencję 2023-2028. Do składu Komisji powołano czterech przedstawicieli ZR : Witolda DarskiegoHenryka DomianaWojciecha Kowalskiego i Marka Litwińskiego. Lista członków RKW pozostaje otwarta dla nowych kandydatów zgłaszanych przez organizacje zakładowe, struktury terenowe i branżowe Związku.                                                         

Podjęto decyzję o ulokowaniu części funduszy związkowych pozostających w dyspozycji Regionu w obligacjach Skarbu Państwa oraz decyzje w istotnych dla Regionu kwestiach majątkowych dot. podjęcia działań zmierzających sprzedaży piętra przy ul. Dąbrowszczaków  w Olsztynie oraz wymiany eksploatowanego dotąd samochodu służbowego.

Postanowiono wesprzeć doroczną Pielgrzymkę Rowerową do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki organizowaną przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warmińskiej w dniu 13 września 2022 roku.

Przewodniczący ZR Józef Dziki przedstawił zebranym napiętą sytuację w policyjnej „Solidarności”. Rozwój MOZ Pracowników i Funkcjonariuszy Policji Regionu W-M NSZZ ( liczącej obecnie ok. setki członków ) napotyka na utrudnienia ze strony pracodawcy.  

Rozmawiano także o kwestiach dot. rozwoju Związku w Regionie.

Poza częścią roboczą posiedzenia działacze związkowi odebrali pamiątkowe albumy poświęcone regionalnym pielgrzymkom do Sanktuarium w Głotowie. Medal dla zasłużonego działacza „S” wręczono byłemu wieloletniemu Przewodniczącemu Związku w ZM Animex Ełk Lechowi Tarabule.

Wielkie podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji obrad Zarząd Regionu składa na ręce Przewodniczącego Oddziału Regionu W-M „S” w Ełku Tadeusza Fatkowskiego.