Trwa w kraju pogotowie strajkowe ogłoszone przez Sztab Protestacyjny NSZZ „Solidarność”. Zarówno ogólnokrajowe postulaty pracownicze zgłaszane przez związki zawodowe jak i bieżąco ujawniane problemy branżowe czy regionalne nie spotykają się z konstruktywną odpowiedzią Pracodawców i władz RP. Potrzebną chwili staje się zdolność do czynnego występowania w obronie naszych spraw.

Olsztyn, dnia 23.04.2015r

Przewodniczący/a Organizacji Zakładowych
Regionu Warmińsko-Mazurskiego
NSZZ „Solidarność”

W związku z trwającym pogotowiem strajkowym Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przygotowuje scenariusz protestów dla całego związku na najbliższe miesiące (maj, czerwiec). Na posiedzeniu Sztabu Protestacyjnego w dniu 16.04.15r. jak i Komisji Krajowej w dniach 21-22.04.15r. Przewodniczący Zarządów Regionu i Sekretariatów Branżowych zostali zobowiązani do zorganizowania grupy członków związku w swoich Regionach i Branżach, którzy będą gotowi do czynnych akcji protestacyjno/strajkowych (nawet kilkudniowych – zmiany rotacyjne), jakie ogłosi Sztab Protestacyjny wraz z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Do akcji tych będzie potrzeba około 2 tysięcy osób w skali kraju.

Zwracam się do wszystkich Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” naszego Regionu o wytypowanie takich osób, które będą dyspozycyjne w określonych dniach (urlopy na żądanie, godziny związkowe, oddelegowanie, nawet urlopy wypoczynkowe) jakie ogłosi Sztab Protestacyjny. Przypominamy, iż obowiązkiem statutowym każdego członka Związku, nie mówiąc już
o działaczach związkowych, jest czynne uczestniczenie w akcjach organizowanych przez Związek. Dotychczasowe akcje protestacyjne Związku czy poszczególnych branż odnoszą różny skutek dla ludzi świata pracy, członków naszego związku. Jesteśmy lekceważeni przez obecną władzę rządzącą, nie tylko jako Związki Zawodowe, ale i całe społeczeństwo. Nadszedł czas na działania bardziej radykalne, być może bardziej skuteczne, aby Rząd zaczął liczyć się z głosem społeczeństwa, który reprezentujemy.

Już innej drogi naszych działań wobec obecnego Rządu nie ma. Dalszy Dialog z Rządem w obecnym wydaniu okazał się nieskuteczny i nie jest już możliwy.

W związku z powyższym zobowiązuje się Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego o wytypowanie takich osób i zgłoszenie do Zarządu Regionu (do 14 maja 2015r.), aby przygotować sztab ludzi, który będzie zgłoszony do Przewodniczącego Komisji Krajowej. Od dnia 15 maja 2015r. osoby te znajdą się w ogólnopolskiej bazie danych Przewodniczącego Komisji Krajowej. Będzie to sprawdzian naszej mobilności w działaniach wszystkich Regionów i Branż.

Ze związkowym pozdrowieniem

Przewodniczący Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego
NSZZ „Solidarność”
Józef Dziki