Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi obecnie kampanię informacyjną pod nazwą „Prawa przez cały rok”, która zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie adresowane jest do tej grupy pracobiorców, w tym cudzoziemców oraz pracodawców, w tym także agencji zatrudnienia, oferujących tego typu pracę. Głównym celem projektu ELA jest promocja zarejestrowanej pracy sezonowej i zwalczanie pracy sezonowej niezadeklarowanej. Działania w ramach kampanii koncentrują się przede wszystkim na: 

  1. zwiększeniu świadomości pracowników sezonowych nt. ich uprawnień, negatywnych skutków pracy nierejestrowanej, jak również możliwości zgłaszania pracy nierejestrowanej w celu uzyskania ochrony I dochodzenia swoich praw;
  2. informowaniu pracowników sezonowych o zobowiązaniach ciążących na ich pracodawcach, związanych z zagwarantowaniem m.in. bezpiecznych warunków pracy a także wspieraniu pracodawców w przestrzeganiu tych wymogów;
  3. uświadamianiu pracodawcom ich obowiązków w zakresie powierzania pracy legalnej oraz korzyści wynikających z powierzania pracy w sektorze formalnym, a także ryzyka, jakie wiąże się zpowierzaniem pracy nierejestrowanej.

W kampanię włączyła się również Państwowa Inspekcja Pracy, a wszystkie szczegółowe informacje dostępne są pod następującym linkiem: https://eures.praca.gov.pl