Stanowisko

Zarządu Regionu W-M NSZZ „Solidarność”

ws. 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

i powstania NSZZ „Solidarność”

35 lat temu, latem pamiętnego roku 1980 miały miejsce wydarzenia, których przełomowe, historyczne znaczenie dla nas Polaków i dla całej Europy potwierdza się niezmiennie po dzień dzisiejszy..

Dlatego dzisiaj w imieniu NSZZ „Solidarność” na Warmii i Mazurach chcemy złożyć podziękowanie wszystkim tym, dzięki którym nasz Związek powstał, tym dzięki którym przetrwał tragiczny czas stanu wojennego i tym dzięki którym trwa do dzisiaj kontynuując walkę o prawa pracownicze i o Polską wrażliwą na problemy społeczne.

Niestety, postulatów spisanych przez protestujących robotników w sierpniu 1980 roku wciąż nie możemy uznać za w pełni zrealizowane.

Wiele zmieniło się na lepsze, zwłaszcza w zakresie przestrzegania praw obywatelskich, ale najważniejszy cel Związku, jakim pozostaje obrona godności i interesów pracowniczych, ciągle wymaga naszej aktywności i determinacji. Dzieje się tak w wyniku antyzwiązkowej, antypracowniczej i w swojej istocie antyspołecznej postawie rządzących.

NSZZ „Solidarność”, po dziesięcioleciach totalitarnego zniewolenia umożliwił powrót naszej Ojczyzny – Rzeczypospolitej – do rodziny wolnych, demokratycznych państw, burząc dławiący Wschodnią Europę dyktat komunistyczny.

Mamy pełną świadomość, że przyszło nam żyć w czasach, kiedy solidarne działanie naszych rodaków napisało jedną z najpiękniejszych kart historii Polski. Pamięć o tym staramy się przekazywać następnym pokoleniom. Jest to nasz honorowy, obywatelski obowiązek, tym bardziej, że na potrzeby bieżącej polityki sprawujący władzę często podejmują próby umniejszania, albo wręcz wymazywania ze świadomości społecznej faktu, że do pierwszych wolnych wyborów w Polsce i do zmian w całej Wschodniej Europie doprowadziła solidarność polskich pracowników, którzy podjęli strajki w 1980 roku.

Trwając przy ideałach Sierpnia 80, które zwycięsko przeszły próbę czasu każdy z nas, ludzi związanych z „Solidarnością” ma – w dniu Jej jubileuszu – wyjątkowe prawo do dumy i satysfakcji.

Olsztyn, dnia 17.08.2015 r.